22. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a). Alle  door Ored geleverde of te leveren zaken indien sprake is van een koopovereenkomst blijven eigendom van Ored, zolang de opdrachtgever de factuur met betrekking tot de geleverde of de te leveren zaken, de factuur met betrekking tot bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de  verschuldigde  interessen en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet heeft voldaan.

b). Zolang  het eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij Ored blijft berusten, zoals bedoeld in het in het eerste lid bepaalde, is de opdrachtgever niet gerechtigd voornoemde  zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

c). Bij overtreding van de opdrachtgever van het bepaalde in het tweede lid zal deze aan Ored een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van 1,5 maal de netto factuurwaarde onverminderd het recht van Ored op aanvullende schadevergoeding.

d). De opdrachtgever is hetzij verplicht tot het tijdstip van volledige betaling  de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren, hetzij jegens Ored aansprakelijk voor de volledige schade  aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor Ored ontstaat.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ored toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl