21. ZEKERHEIDSSTELLING

 a). Ore´d is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende  zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.

b). Indien de verlangde zekerheid niet, danwel op ongenoegzame wijze , wordt aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd , heeft Ore´d het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Ore´d alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beŰindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de door haar verrichte  werkzaamheden en gedane leveringen, gemaakte kosten en onverminderd het recht op vergoeding van gederfde winst.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl