23. AUTEURSRECHT

a). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege Oreďd verstrekte ontwerpen, software, foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, schetsen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, programmatuur, illustraties, muziekstukken e.d., alsmede alle (overige) voorlichtings- en /of public relationsproducties in de ruimste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld audio-, film-, video- en diaproducties, haar eigendom. Indien Oreďd de opdracht of delen daarvan uitbesteedt aan of laat verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, blijven de door of vanwege Oreďd of derden verstrekte ontwerpen, software,foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, schetsen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, programmatuur, illustraties, muziekstukken e.d., alsmede alle (overige) voorlichtings- en /of public relationsproducties in de ruimste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld audio-, film-, video- en diaproducties, het eigendom van genoemde derden.

b). Alles met betrekking tot ontwerpen, software,foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, schetsen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, programmatuur, illustraties, muziekstukken e.d., alsmede alle (overige) voorlichtings- en /of public relationsproducties in de ruimste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld audio-, film-, video- en diaproducties, gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

c). Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële  eigendom alsmede soortgelijke rechten op verstrekte ontwerpen, software, foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, schetsen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, programmatuur, illustraties, muziekstukken e.d., alsmede alle (overige) voorlichtings- en /of public relationsproducties in de ruimste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld audio-, film-, video- en diaproducties, komen uitsluitend toe aan Oreďd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Niets in een overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke  overdracht van zodanige rechten. Bovenstaande bescheiden zijn en blijven eigendom van Oreďd, ongeacht of Oreďd daarvoor kosten in rekening heeft gebracht.

d). Opdrachtgever mag de in lid c van dit artikel genoemde zaken niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen  of wijzigen of aan enige derde ter beschikking stellen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Oreďd toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl