17. AANSPRAKELIJKHEID

a). Ore´d is uitsluitend aansprakelijk als schade veroorzaakt is door opzet en/of grove schuld van Ore´d of haar leidinggevende ondergeschikten.

b). De aansprakelijkheid van Ore´d voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

c). Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Ore´d beperkt tot de factuurwaarde.

d). De in lid b en c opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade  te wijten is aan opzet of grove schuld van Ore´d of haar  leidinggevende ondergeschikten.

e). Ore´d accepteert geen risico en geen aansprakelijkheid terzake van schade, van welke aard dan ook, door of tijdens de uitvoering van het werk toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt, tenzij de schade  te wijten is aan opzet of grove schuld van Ore´d of haar  leidinggevende ondergeschikten.

f). Ore´d heeft ten allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade aan de opdrachtgever ongedaan te maken.

g). Ore´d is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door fouten of verzuimen van door opdrachtgever ingeschakelde of voorgeschreven derden.

h). De opdrachtgever is aansprakelijk voor apparatuurschade, ontstaan door voor of tijdens of na het concert en/of optreden opgetreden of optredende storingen in de stroomvoorziening. Alsmede voor het zoekraken en/of eventuele schade door publiek toegebracht aan decoraties, geluids- en lichtinstallaties, alsmede het zoekraken van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement, promotieactiviteit, en/of theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf en na afloop van de uitvoering in de locatie en kleedkamers door het publiek toegebracht.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl