16. OVERMACHT 

a). In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.

b). Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering zoals deze begrippen gedefi­nieerd zijn in de tekst van het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd onder nr. 136/1981 Den Haag;
- een van overheidswege afkondiging van nationale rouw;
- gevolgen van een atoomkernreactie onverschillig hoe die reactie is ontstaan;
- ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest;
- storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen.

c). In geval van overmacht zal de opdrachtgever aan Oreīd nog gedurende 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven om haar verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is een fatale datum betreft.

d). Indien de overmachtstoestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben de opdrachtgever en Oreīd het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling. Zij dienen in dat geval de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal dan worden terugbetaald onder aftrek van in redelijkheid gemaakte kosten en/of onkosten.

e). Bijzondere omstandigheden die enige stagnatie in de leveranties en prestatie  van Oreīd en door Oreīd ingeschakelde derden veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering en prestatie voor de duur van deze bijzondere omstandigheid op.

f). Oreīd zal zijn uiterste best doen ervoor zorg te dragen dat in het kader van de overeenkomst gecontracteerde toeleveranciers zich te houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van een schadevergoeding  of ontbinding, heeft Oreīd echter het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Oreīd zal steeds tevoren in overleg met de opdrachtgever treden over noodzakelijk geachte veranderingen als hier bedoeld.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Oreīd toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl