11.   BEPALINGEN M.B.T. INSTALLEREN, OPTREDENS EN UITVOERING VAN WERKEN

a). De opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van de -voor het optreden en uitvoering- vereiste muziek- en andere van overheidswege noodzakelijk vergunningen; het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van BUMA, levert voor de opdrachtgever ten opzichte van Ore´d wanprestatie op.

b). De opdrachtgever dient er voor eigen rekening en risico voor te zorgen dat:

1). het personeel van Ore´d, zodra dit op de plaats van installatie c.q. opstelling is aangekomen, een aanvang kan maken met de werkzaamheden en deze ongestoord kan blijven verrichten;

2). dat de locatie en/of het podium voor en na het optreden voldoende beschikbaar is voor ondermeer uitvoeren van werken, opbouwen, uitlichten, sound-check en afbreken en andere werkzaamheden die voor het optreden en uitvoeren van werken nodig zijn;

3). ten behoeve van het personeel de krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen aanwezig zijn;

4). de door de opdrachtgever aangewezen plaats geschikt is voor installatie en opstelling;

5). de toegangswegen tot de plaats van installatie, opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;

6). dat er een goede (kleed)accommodatie zal zijn, waar de artiest zich kan kleden en kan vertoeven tijdens de pauzes. Die accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien van een goede verlichting, van spiegels en stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen te liggen;

7). dat er op de plaats van optreden een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle zaken voor het optreden benodigd, kostuums, geluid- lichtinstallaties, decors, rekwisieten, attributen, (muziek)instrumenten, apparaten etc., te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. Dat het podium en geaarde stroomvoorzieningen, in geval van optreden in de openlucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden - ook onverwachte - geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding en de zaken voor het optreden benodigd;

8). dat hij nimmer zal toestaan dat er meer publiek in de locatie, waar opgetreden wordt of zal worden,  toegelaten wordt, dan volgens de ter plaatse geldende brandweer- en/of andere overheidsvoorschriften is geoorloofd;

9). dat er zonder schriftelijke toestemming van Ore´d geen geluids- en beeldopname van het optreden zullen worden vervaardigd.

c). Schade en/of alle meerkosten die ontstaan, doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in het vorige lid van dit artikel omschreven verplichtingen, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

d). De opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl