12. LEVERINGEN

a). Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering op het adres dat in de overeenkomst is genoemd.

b). Tenzij anders is overeengekomen is het gehuurde, c.q. gekochte, c.q. geleverde voor rekening en risico van de opdrachtgever, vanaf aflevering op het in de overeenkomst genoemde adres.

c). De opdrachtgever is verplicht de gehuurde, c.q. gekochte, c.q. te leveren zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor het risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

d). Ore´d behoudt zich het recht voor om niet tot levering over te gaan, indien zij van de opdrachtgever nog posten te vorderen heeft van ouder dan 60 dagen.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl