10. MEER EN MINDERWERK

a).Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden wanneer daaruit meerdere werkzaamheden en kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd,  en voorzover daaruit mindere werkzaamheden en kosten ontstaan als minderwerk.

b). Ore´d is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever indien het uitvoeren van dit meerwerk noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht, en indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen dan 10 % van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Indien het meerwerk meer dan 10 % afwijkt treden partijen in overleg omtrent de te nemen maatregelen.

c). Minderwerk wordt slechts verrekend indien Ore´d daarmede tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

d). Meer- en minderwerk in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de vˇˇr de veranderingen overeengekomen levertijd wordt overschreden. Voor dergelijke vertraşgingen draagt Ore´d geen verantwoordelijkheid.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl