4.  TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

a). Alle overeenkomsten komen pas tot stand nadat deze door Ore´d, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, in een schriftelijke overeenkomst zijn bevestigd.

b). De opdrachtgever dient een kopie van de overeenkomst binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst ondertekend aan Ore´d terug te sturen. Wanneer Ore´d de kopie, door de opdrachtgever ondertekend, niet binnen 7 (zeven) dagen na verzending door Ore´d aan de opdrachtgever retour ontvangen heeft, dan heeft Ore´d behoudens haar recht op nakoming van de overeenkomst, het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij terzake tot enige schadevergoeding gehouden is, mits zij zulks schriftelijk, bij aangetekende brief, binnen 23 (drieŰntwintig) dagen na voornoemde 7e (zevende) dag aan de opdrachtgever meedeelt.

c). Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de voormelde schriftelijke overeenkomst afwijken, zijn slechts geldig indien zij door beide partijen schriftelijk ondertekend zijn aanvaard of bevestigd.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl