26. VERHUUR VAN ZAKEN

a). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege Ore´d geleverde zaken haar eigendom omdat partijen een huurovereenkomst betreffende roerende zaken met elkaar aangaan. Bovenstaande zaken zijn en blijven eigendom van Ore´d en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden (weder)verhuurd en/of verkocht. Niets in een overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van de geleverde zaken aan de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen dat een koopovereenkomst is gesloten.

b). Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht om niet of onder bezwarende titel is bij verhuur verboden.

c). Door in ontvangstname van gehuurde zaken, verder te noemen het gehuurde, verklaart de opdrachtgever het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal het gehuurde in goede staat houden en na afloop der huur weder aan Ore´d in goede staat teruggeven.

d). Bij overschrijding van de huurtermijn zonder de schriftelijke toestemming van Ore´d, is de opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd van tweemaal de overeengekomen dagprijs.

e). De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde is voor risico van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren of het gehuurde naar een andere locatie te (laten) vervoeren,  dan wel het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, tenzij met schriftelijke toestemming van Ore´d.

f). Opdrachtgever is gedurende de periode dat het gehuurde tot zijn beschikking staat, aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan alsmede diefstal en/of vermissing van het gehuurde. Opdrachtgever is verplicht het gehuurde bij een solide maatschappij tegen alle verzekerbare schade te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan Ore´d.

g). Gedurende de huurtijd zij alle risicoĺs  van het gehuurde voor opdrachtgever; Ore´d zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek, aansprakelijk worden gesteld.

h). Artikel 18 lid e is van toepassing op onderhavig artikel.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl