25. KLACHTEN EN GARANTIE

a). De opdrachtgever die niet tevreden is over de door Ore´d geleverde  zaken of door Ore´d verrichte werkzaamheden kan gedurende 14 dagen na ontvangst van die zaken of voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen.

b). Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ore´d, onder door Ore´d te bepalen voorwaarden.

c). Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal Ore´d alsdan zorg dragen, te harer keuze, voor vervanging van de  zaken of verrichte werkzaamheden danwel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.

d). Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende  8 dagen na factuurdatum worden ingediend.

e). Het in het eerste  lid van dit artikel bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is.

f). Klachten schorten de betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever niet op.

g).Ore´d garandeert de aan de opdrachtgever verkochte en geleverde zaken gedurende een periode van zes maanden vanaf leveringsdatum.

h). De garantie is beperkt tot het herstellen van gebreken, die het gevolg zijn van materiaal-, constructie-, of ontwerpfouten. De garantieperiode wordt door de herstelwerkzaamheden niet verlengd.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl