19. BETALINGSCONDITIES

a).Betaling dient te geschieden zonder aftrek  van  enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 21 dagen na factuurdatum.

b).Ored is ongeacht de overeengekomen betalingsconditie , gerechtigd om vr de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

c).Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan worden geist. Het gehele bedrag, zijnde een brengschuld van de opdrachtgever, is na verval van voornoemde termijnen onmiddellijk opeisbaar zonder vooraf benodigde ingebrekestelling.

d). Wanprestatie

1). Indien de opdrachtgever niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen of aan een of andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens zaken beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Ored verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken  met betrekking tot de betaling terstond opeisbaar.

2).Het in lid d1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente, rekenend vanaf de factuurdatum, overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volledige maanden.

3). In de in het lid d1. bedoelde gevallen heeft Ored eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten ook indien een vaste levertijd is overeengekomen - , c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Ored zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

4). Indien opdrachtgever zich op enigerlei wijze niet houdt aan verbintenissen ontstaan uit hoofde  van met Ored gesloten overeenkomsten en/of aan deze voorwaarden is Ored voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en schadebedragen  van de opdrachtgever te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling van voornoemde bedragen zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

5). Buitengerechtelijke  incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval, waarin Ored voor de invordering de hulp van een derde inschakelt. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van 125,-.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ored toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl