14. GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN

a). De opdrachtgever dient de gekochte, c.q. gehuurde, c.q. te leveren zaken bij aflevering -of  zo spoedig mogelijk daarna- te (laten) onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Ore´d dat de zaken ter beschikking van de opdrachtgever staan. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

-of de juiste zaken geleverd zijn;

-of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

-of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken  - aan de eisen die gesteld mogen worden bij een normaal gebruik.

b). Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze onmiddellijk mondeling en binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Ore´d te melden.

c). Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl